Titel
[000054513]
Tieu, Sung: Sung Tieu: One thousand times / ed. Lynn Kost ; Kunst Museum Winterthur, Kunsthalle Nürnberg. - Köln : Snoeck, 2023. - 228 Seiten ; 29.7 cm x 21 cm ISBN 978-3-86442-426-7 : EUR 48.00 (DE), EUR 49.40 (AT)
Tieu, Sung ; Installation / Kunst

Ex.: 13/Tieu/1

Liste der Exemplare  

Signatur Beschreibung Standort Barcode Status Fällig am Vormerkungen Notiz
 
13/Tieu/1


055730 Verfügbar